Voor professionals

Iedere leerling heeft recht op passend voortgezet onderwijs, indien mogelijk op de school van voorkeur. Om hiervoor te zorgen werken wij samen met scholen, gemeenten en specialistische partners in de regio. Door scholen te ondersteunen met middelen, ervaring en kennis zorgen we samen voor passend onderwijs. Zo krijgen leerlingen de ondersteuning die bij hen past.

Samen komen we tot passend onderwijs

Als ouders/ verzorgers, de leerling of school constateren dat de leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de huidige school kan bieden, kunnen ze ons om hulp vragen. Een school kan met het samenwerkingsverband overleggen over welke mogelijkheden er zijn. Ouders en verzorgers kunnen via het ouder- en jeugdsteunpunt advies en ondersteuning krijgen. Wij zijn verantwoordelijk voor de afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring. Scholen kunnen in de weg daar naartoe advies bij ons inwinnen. Informatie over de toelaatbaarheidsverklaring vind je op de pagina toewijzingscommissie.

Van primair naar voortgezet onderwijs

De basisschool informeert en adviseert ouders/ verzorgers en de leerling over de schoolkeuze en benodigde ondersteuning bij de overgang naar het voortgezet onderwijs. Ouders/ verzorgers kunnen het schoolondersteuningsprofiel op de website van elke school informatie vinden over welke specifieke ondersteuning de school kan bieden. Wanneer een school twijfelt over het juiste niveau voor een leerling, kunnen ze advies inwinnen bij de adviescommissie. Het gaat hierbij om leerlingen waarbij de school twijfelt tussen praktijkonderwijs en vmbo, welke leerweg binnen het vmbo passend is en of de reguliere school kan aansluiten bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Meer informatie staat op www.whatsnextachterhoek.nl. Voortgezet onderwijsinstellingen moeten een passende plek vinden voor leerlingen vanuit het primaire onderwijs. Een goed onderbouwd schooladvies en warme overdracht zijn essentieel.

Naar voortgezet speciaal onderwijs

Ouders/ verzorgers en/ of school kunnen tot de conclusie komen dat een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan het regulier onderwijs kan bieden.  Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) is dan een passend vervolg. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Zowel de huidige school als de beoogde voortgezet speciaal onderwijsschool kan deze verklaring aanvragen. Op de pagina toewijzingscommissie leer je hier meer over. 

Van voortgezet speciaal onderwijs naar voortgezet onderwijs

Als leerlingen in het vso zich zodanig ontwikkelen dat intensieve ondersteuning minder nodig is, kunnen ze overstappen naar het regulier voortgezet onderwijs. De beoogde school moet wel goed kunnen voorzien in de ondersteuning die nodig blijft. De leerling, ouders/ verzorgers en de speciale en reguliere voortgezet onderwijs school stemmen dit samen af.

Deskundigheid Bevorderen

Deskundigheid bevorderen

Het is belangrijk dat schoolteams zich ontwikkelen in de ondersteuning van leerlingen die extra begeleiding nodig hebben voor een optimale ontwikkeling. Hierdoor kunnen meer leerlingen onderwijs volgen in de school van hun voorkeur. Wij delen kennis door onderwijs professionals regelmatig bij elkaar te brengen om actuele thema’s en trends binnen de scholen te bespreken. Daarvoor spreken we regelmatig met vakgroepen en directies van aangesloten scholen. We ondersteunen scholen in bij- en nascholing van docenten op het gebied van zorg en ondersteuning.

Bekijk hier ons ondersteuningsplan

Ouders & verzorgers

Organisatie

Aangesloten scholen